صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   تقویم آموزشی

تقویم دوره های نرم افزاری و تخصصی خانه مهندسی معدن ایران

 پاییز و زمستان 1397

کد دوره

دوره

مدت دوره

تاریخ برگزاری

استاد

سرفصل

ثبت نام

GS_03

دوره جامع پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

5 و 6 مهر ماه

مهندس شیرمرد

مباحث


DM_03


دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار
 DataMine

 

20 ساعت

12 و 13 مهر ماه

مهندس صفی خانی

مباحث


GIS_03


دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار
 ArcGIS

20 ساعت

19 و 20 مهر ماه

مهندس شیرمرد

مباحث


EN_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

26 و 27 مهر ماه

مهندس ابهری-مهندس شیرمرد

مباحث


FC_03


دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار
 FLAC3D

 

20 ساعت

3 و 4 آبان ماه

مهندس جنگی

مباحث


GS_03

دوره جامع پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

10 و 11 آبان ماه

مهندس شیرمرد

مباحث


DM_03


دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار
 DataMine

 

20 ساعت

17 و 18 آبان ماه

مهندس صفی خانی

مباحث


GIS_03


دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار
 ArcGIS

20 ساعت

24 و 25 آبان ماه

مهندس شیرمرد

مباحث


EN_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

1 و 2 آذر ماه

مهندس ابهری-مهندس شیرمرد

مباحث


FC_03


دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار
 FLAC3D

 

20 ساعت

8 و 9 آذر ماه

مهندس جنگی

مباحث


GS_03

دوره جامع پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

15 و 16 آذر ماه

مهندس شیرمرد

مباحث


DM_03


دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار
 DataMine

 

20 ساعت

22 و 23 آذر ماه

مهندس صفی خانی

مباحث


GIS_03


دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار
 ArcGIS

20 ساعت

29 و 30 آذر ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

 

EN_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

6  و 7 دی ماه

مهندس ابهری-مهندس شیرمرد

مباحث


FC_03


دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار
 FLAC3D

 

20 ساعت

13 و 14 دی ماه

مهندس جنگی

مباحث


GS_03

دوره جامع پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

20 و 21 دی ماه

مهندس شیرمرد

مباحث


DM_03


دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار
 DataMine

 

20 ساعت

27 و 28 دی ماه

مهندس صفی خانی

مباحث


GIS_03


دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار
 ArcGIS

20 ساعت

4 و 5 بهمن ماه

مهندس شیرمرد

مباحث


EN_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

11 و 12 بهمن ماه

مهندس ابهری-مهندس شیرمرد

مباحث


FC_03


دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار
 FLAC3D

 

20 ساعت

18 و 19 بهمن ماه

مهندس جنگی

مباحث


GS_03

دوره جامع پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

25 و 26 بهمن ماه

مهندس شیرمرد

مباحث


DM_03


دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار
 DataMine

 

20 ساعت

2 و 3 اسفند ماه

مهندس صفی خانی

مباحث


GIS_03


دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار
 ArcGIS

20 ساعت

9 و 10 اسفند ماه

مهندس شیرمرد

مباحث


EN_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

16 و 17 اسفند ماه

مهندس ابهری-مهندس شیرمرد

مباحث