صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   شرایط و لیست تخفیفات ثبت نام آزمون های خانه معدن

برنامه جامع شرایط و لیست تخفیفات آزمون های آزمایشی خانه مهندسی معدن

ویژه کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معدن (کد 1268) – سراسری 1396 "

دانشگاه های سراسر کشور

شرایط تحصیلی  دانشجویان گرامی

ثبت نام قبل از نمایشگاه

 بین المللی کتاب تهران

(قبل از 12 اردیبهشت ماه)

ثبت نام در نمایشگاه

 بین المللی کتاب تهران

(12 الی 22 اردیبهشت ماه)

ثبت نام پس از نمایشگاه

 بین المللی کتاب تهران تا     

     پایان تابستان

ثبت نام از ابتدای مهرماه

 تا قبل از آزمون مرحله اول

( 1 مهر ماه الی 12 آذر ماه )

دانشگاه تهران

دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه شاهرود

معدل بالاتر از  17

احتساب 70% تخفیف

(معادل 177 هزار تومان)

احتساب 60 % تخفیف

(معادل 236 هزار تومان)

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 295 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 354 هزار تومان)

معدل کمتر از 17

احتساب 60 % تخفیف

(معادل 236 هزار تومان)

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 295 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 354 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 413 هزار تومان)

دانشگاه سهند تبریز

دانشگاه ارومیه

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه بیرجند

و

سایر دانشگاه های سراسری

معدل بالاتر از  17

احتساب 50 % تخفیف

(معادل 295 هزار تومان)

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 354 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 413 هزار تومان)

احتساب 20 % تخفیف

(معادل 472 هزار تومان)

معدل کمتر از 17

احتساب 40 % تخفیف

(معادل 354 هزار تومان)

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 413 هزار تومان)

احتساب 20 % تخفیف

(معادل 472 هزار تومان)

احتساب 10 % تخفیف

(معادل 531 هزار تومان)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

واحد تهران جنوب

علوم و تحقیقات

واحد کرمان

واحد محلات

واحد طبس

واحد اهر

و سایر دانشگاه ها

معدل بالاتر از 17

احتساب 30 % تخفیف

(معادل 413 هزار تومان)

احتساب 20 % تخفیف

(معادل 472 هزار تومان)

احتساب 10 % تخفیف

(معادل 531 هزار تومان)

احتساب 0 % تخفیف

(معادل 590 هزار تومان)

معدل کمتر از 17

احتساب 20 % تخفیف

(معادل 472 هزار تومان)

احتساب 10 % تخفیف

(معادل 531 هزار تومان)

احتساب 0 % تخفیف

(معادل 590 هزار تومان)

احتساب 0 % تخفیف

(معادل 590 هزار تومان)

در صورت ثبت نام های گروهی (10 نفر یا بیشتر) در هر یک از نمایندگی های خانه مهندسی معدن ، به تمامی موارد تخفیفات فوق، 10% تخفیف مازاد اختصاص خواهد یافت. 

 

مبلغ پایه شهریه ثبت نام در 8 مرحله آزمون های آزمایشی/آموزشی خانه مهندسی معدن (بدون احتساب تخفیف) : 590 هزار تومان

 

 

 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"