صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   Surfer

معرفی نرم افزار Surfer

 

این نرم افزار توسط شرکت Golden Software تهیه شده است و یک نرم افزار عمومی در زمینه های توپوگرفی، نقشه برداری، زمین شناسی، مهندسی معدن، مهندسی نفت، مهندسی عمران، محیط زیست، ژئوفیزیک، ژئوشیمی و ... می باشد. این نرم افزار قدرتمند بسیار ساده و پرکاربرد می باشد و فراگیری آن نیاز به زمان اندکی دارد. از قابلیت های این نرم افزار نسبت به نرم افزارهای دیگر ترسیم سریع و آسان خطوط هم تراز و نیز شبکه بندی نقهشه ها می باشد. نسخه هاى قديمى نرم افزار Surfer  تحتDos  بوده ولى نسخه هاى فعلى اين نرم افزار تحتWindows  مي باشد. در اين نوشتار ويرايش دوازده اين نرم افزار مورد توجه است.

این نرم افزار  در تمام رشته هایی که نقشه های توپو گرافی ، عوارض زمین ، خطوط مرزی مناطق و.... نیاز دارند کاربرد دارد. این نرم افزار قابلیت های ویژه ای در ترسیم توپوگرافی منطقه ای عوارض سطحی و خطوط مرزی دارد. توانایی عمده نرم افزار Surfer  ترسیم خطوط هم مقدار و هم ارزش می باشد. که در زمینه های توپوگرفی، نقشه برداری، زمین شناسی، مهندسی معدن، مهندسی نفت، مهندسی عمران، محیط زیست، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، هیدرولوژی مهندسی علوم آب، هواشناسی، کشاورزی، و ... بیشترین کاربرد را دارد .


 

خروجی در نرم افزار surfer را در زیر ملاحظه می کنید.


خانه مهندسی معدن

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"