صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   Res2dinv

معرفی نرم افزار Res2dinv

این نرم‌افزار براى معکوس‌سازى دوبعدى هموار داده‌هاى مقاومت ویژه و پلاریزاسیون‌القایى بکار مى‌رود.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:

قابلیت مدل‌سازى داده‌هاى برداشت‌هاى زمینى، زیر آب و درون گمانه‌اى را داراست. قابلیت پذیرش داده‌هاى حاصل از آرایش‌هاى ونر (آلفا، بتا و گاما)، ونر- شلومبرژه، قطبى-قطبى، قطبى- دوقطبى، دوقطبى- دوقطبى (محورى و استوایى) و آرایش‌هاى غیر معمول را نیز داراست. براى خطوط برداشت تا ۱۶۰۰۰ الکترود و ۲۷۰۰۰ داده طراحى شده است. از فرایند معکوس‌سازى با روش کمترین مربعات مقید هموار براى مدل‌سازى استفاده مى‌نماید.
بطور کامل اتوماتیک معکوس‌سازى را انجام مى‌دهد؛ بطوریکه حتى لازم نیست کاربر یک مدل اولیه نیز به نرم‌افزار بدهد. در مدت زمان بسیار اندک یک مرحله معکوس‌سازى را انجام داده و در مدت چند دقیقه نتایج مدل‌سازى را که به شکل مقاطع عرضى است؛ ارائه مى نماید.

 

 

در شکل زیر خوجی نرم افزار Res2dinv رامشاهده می کنید.

 

 

خانه مهندسی معدن

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"