صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   مقدماتی و متوسطه

 

 

 

ENVI

 

خانه مهندسی معدن

آشنایی با اصول دورسنجی و آموزش مقدماتی

نرم‌افزار ENVI با رویکرد معدنی

عنوان دوره

کد دوره

دوره فشرده

شهریه آزاد (تومان)

شهریه دانشجویی (تومان)

مقدماتی و متوسطه

EI 01

10 ساعت

200000

160000

 

هدف دوره :

 تصاویر ماهوارهای و فناوری دورسنجی در علوم مختلف کاربرد دارند، اما در این دوره تلاش میشود تا توانایی آنها در زمینه پیجویی نهشتههای معدنی مورد ارزیابی قرار گیرد. این فناوری اغلب در مرحله شناسایی به کار گرفته میشود و در این مرحله تلاش میشود تا با حداقل هزینه و در مقیاسی کوچک، بیشترین اطلاعات از ناحیه مورد مطالعه به دست آید که این اطلاعات میتواند شامل نمایش تنوع سنگشناسی، نواحی دگرسان، خطوارهها و دیگر موارد باشد. فناوری دورسنجی در برگیرنده پردازشهای خاص تصویری جهت استخراج اطلاعات مورد نیاز از تصاویر ماهوارهای میباشد که با توجه به هدف مطالعه میتوان تصاویر ماهوارهای مناسب و همچنین روشهای پردازش تصویر کارآمد را انتخاب نمود.

 

 

محتوای دوره :

به طور کلی مطالعه تصاویر ماهوارهای در سه مرحله اصلی شامل پیشپردازش، پردازش و پسپردازش صورت میگیرد  که شامل موارد زیرمی باشد:

 

بخش اول: مقدمه

·                مبانی دورسنجی

·                آشنایی با انواع تصاویر ماهواره‌ای

·                نحوه دریافت تصاویر ماهواره‌ای

·                آشنایی با محیط نرم‌افزار ENVI

بخش دوم: پیش‌پردازش

·                معرفی انواع روش‌های ورود تصاویر به محیط نرم‌افزار ENVI

·                معرفی و شرح انواع تصحیحات لازم

·               موزاییک کردن تصاویر

·                برش دادن تصاویر

·                معرفی و شرح انواع روش‌های گسترش تصاویر

·                استخراج اطلاعات آماری از تصاویر

بخش سوم: پردازش

·           به‌کارگیری ترکیب‌های رنگی دروغین

·          به‌کارگیری نسبت‌های باندی مختلف

·           به‌کارگیری شاخص‌های مختلف

·           آشنایی با روش‌های انتقالی در پردازش تصاویر ماهواره‌ای

·          آشنایی با کتابخانه طیفی و به‌کارگیری آن

·         دسته‌بندی نظارت‌نشده تصاویر

·         دسته‌بندی با استفاده از روش IsoData

·         دسته‌بندی به روش K-Means

بخش چهارم: پس‌پردازش

·                گرفتن خروجی از تصاویر

·               انتقال تصاویر به محیط GIS

 

 

حداقل مدرک ورود به دوره :

·          آشنایی با زمین شناسی عمومی

 

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره :

 دانشپذيران پس از طي اين دوره  قادر خواهند بود: 

·         مطالعات تغییرات دوره ای

·         مطالعات معدنی

·         مطالعات زمین شناسی

·         مطالعات کشاورزی و جنگلداری

·         مطالعات منابع آب

·         مطالعات دریایی

·         مطالعه بلایای طبیعی

را انجام دهند.

 

منابع دوره :

·         کاربرد  ENVI در سنجش از دور (تحلیل و تفسیر تصاویر ماهواره ای)، دکتر قاسم لرستانی و دکتر علی شهریار، نشر انتخاب

 

 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"