صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   پیشرفته

 

 

 

ENVI

 

 خانه مهندسی معدن

پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از

  نرم افزارENVI 

     

عنوان دوره

کد دوره

دوره فشرده

شهریه آزاد (تومان)

شهریه دانشجویی (تومان)

پیشرفته

EI 02

10 ساعت

290000

230000

 

 

هدف دوره :

 تصاویر ماهوارهای و فناوری دورسنجی در علوم مختلف کاربرد دارند، اما در این دوره تلاش میشود تا توانایی آنها در زمینه پیجویی نهشتههای معدنی مورد ارزیابی قرار گیرد. این فناوری اغلب در مرحله شناسایی به کار گرفته میشود و در این مرحله تلاش میشود تا با حداقل هزینه و در مقیاسی کوچک، بیشترین اطلاعات از ناحیه مورد مطالعه به دست آید که این اطلاعات میتواند شامل نمایش تنوع سنگشناسی، نواحی دگرسان، خطوارهها و دیگر موارد باشد. فناوری دورسنجی در برگیرنده پردازشهای خاص تصویری جهت استخراج اطلاعات مورد نیاز از تصاویر ماهوارهای میباشد که با توجه به هدف مطالعه میتوان تصاویر ماهوارهای مناسب و همچنین روشهای پردازش تصویر کارآمد را انتخاب نمود.

 

 

محتوای دوره :


 

به طور کلی مطالعه تصاویر ماهوارهای در سه مرحله اصلی شامل پیشپردازش، پردازش و پسپردازش صورت میگیرد  که شامل موارد زیرمی باشد:

بخش اول: پیش‌پردازش

 

 • انجام تصحیحات رادیومتریک شامل تصحیحات اتمسفری و تصحیحات مرتبط با سنجنده
 • معرفی و به‌کارگیری ماژول FLAASH

 • انجام تصحیحات هندسی
 • انجام عمل Orthorectification
 • انجام عمل Registration
 • ادغام تصاویر ماهواره‌ای با یکدیگر

 

بخش دوم: پردازش

 • به‌کارگیری روش‌های انتقالی در پردازش تصاویر ماهواره‌ای
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)
 • تحلیل مؤلفه‌های مستقل (ICA)
 • نسبت نوفه کمینه (MNF)
 • معرفی و به‌کارگیری فیلترهای مختلف
 • دسته‌بندی نظارت‌شده تصاویر
 • دسته‌بندی با استفاده از فاصله ماهالانوبیس (Mahalanobis Distance)
 • دسته‌بندی با استفاده از روش شباهت بیشینه (Maximum Likelihood)
 • دسته‌بندی به کمک شبکه عصبی (Neural Network)
 • دسته‌بندی با استفاده از ترسیم‌گر زاویه طیفی (Spectral Angle Mapper)
 • دسته‌بندی به کمک روش ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machine)

 • به‌کارگیری روش‌های بارزسازی آنومالی
 • RXD
 • UXD
 • RXD-UXD

بخش سوم: پس‌پردازش

 • معرفی و به‌کارگیری ابزارهای مفید جهت نمایش بهتر تصویر نهایی
 • انتقال تصاویر به محیط GIS و ترسیم نقشه نهایی

 

 

حداقل مدرک ورود به دوره :

 

 • گذراندن دوره مقدماتی نرم افزار ENVI

 

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره :

 

 دانشپذيران پس از طي اين دوره  قادر خواهند بود: 

 • کانی ها را تفکیک کنند.
 • آلتراسیون ها را مشخص کنند.
 • لیتولوژِی را تفکیک کنند.
 • خطواره ها و گسل ها را دریابند.

 

منابع دوره :

 • کاربرد ENVI در سنجش از دور (تحلیل و تفسیر تصاویر ماهواره ای)، دکتر قاسم لرستانی و دکتر علی شهریار، نشر انتخاب،

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"