صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   جامع

 


 

DX7

 

خانه مهندسی معدن

دوره تخصصی نرم افزارDesign-Expert 7

عنوان دوره

کد دوره

دوره فشرده

شهریه آزاد (تومان)

شهریه دانشجویی (تومان)

جامع

DX7  03

10 ساعت

490000

390000

 

هدف دوره :

 

براي انواع مختلف روش هاي آماري، نرم افزارهاي مختلف (مخصوصاً براي روش تاگوچي) طراحي شده است كه از بين نرم افزارهاي موجود، نرم افزار DX7، جامع ترين و قوي ترين نرم افزار براي طراحي آزمايش ها است. در اين دوره، ضمن معرفي روش هاي تاگوچي، فاكتوريل و روش سطح پاسخ، به كاربرد اين روش ها به كمك نرم افزار DX7، در قالب مثال هاي كاربردي انجام شده، پرداخته خواهد شد.

 

محتوای دوره :

در اين دوره دانش پذيران در 4 بخش دروس را مي گذرانند.

 

بخش اول: مقدمه اي بر طراحي آزمايش ها

بخش دوم: تحليل آماري نتايج

بخش سوم: آشنايي با انواع روش هاي طراحي آزمايش

بخش چهارم: آزمايش هاي كاربردي انجام گرفته با استفاده از طراحي آزمايش ها به كمك نرم افزارDX7     

 

سرفصل دروس :

بخش اول: مقدمه اي بر طراحي آزمايش ها

مقدمه

تعاريف اوليه

فاکتور

سطح

پاسخ

بلوک بندي

بخش دوم: تحليل آماري نتايج

مقدمه

تجزيه و تحليل واريانس

تجزيه و تحليل آماري بيش از يك فاكتور

بخش سوم: آشنايي با انواع روش هاي طراحي آزمايش

طراحي آزمايش ها به روش فاكتوريل كامل

طراحي آزمايش ها به روش تاگوچي

طراحي آزمايش ها به روش سطح پاسخ براي بهينه سازي

بخش چهارم: آزمايش هاي كاربردي انجام گرفته با استفاده از طراحي آزمايش ها به كمك نرم افزار DX7

مقدمه

الگوريتم طراحي آزمايش ها در نرم افزار DX7

روش فاكتوريل

مثال هاي كاربردي انجام گرفته به روش تاگوچي

مثال هاي كاربردي انجام گرفته به روش سطح پاسخ

 

 

حداقل مدرک ورود به دوره :

  • داشتن شرايط عمومي ورود به دوره هاي آموزش عالي آزاد دانستن مفاهیم مقدماتی آمار در مهندسی آشنایی با مفاهیم مقدماتی فرآوری مواد معدنی (برای کسانی که در این رشته تحصیل می کنند) و دانستن اطلاعات کلی در مورد نحوه انجام آزمایشات (برای کسانی که در هر رشته ای نیاز به انجام آزمایش دارند).

 تبصره: چنانچه داوطلبي داراي مدرک تحصيلي از مراکز علمي خارج از کشور باشد درصورتيكه مورد تاييد قرار گيرد و در صورت احراز شرايط پذيرفته خواهد شد.

 

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره :

دانش پذیران پس از این دوره قادر خواهند بود:

  • آزمایشات مربوط به فرآیند مورد نظر را طراحی کنند.
  • فهم عمیقی از چگونگی ارتباط بین متغیرها و پاسخ ها بدست آورند.
  • تاثیر متغیرها را روی پاسخ بدست بیاورند، و تشخیص دهند که کدام یک از متغیرها، تاثیر معنی دار از لحاظ آماری بر روی پاسخ فرآیندها دارند و کدام یک بی تاثیرند.
  • اثرات متقابل بین متغیرها، نسبت به پاسخ فرآیند را به خوبی درک کنند.
  • نتایج آزمایشگاهی را به وسیله نرم افزار مذکور، مدل سازی کنند.
  • مدل بدست آمده از نرم افزار را اعتبار سنجی کنند.
  • فرآیند مورد نظر را بهینه سازی کنند. یعنی جواب دادن به این سوال که مقدار هر یک از متغیرها را چگونه انتخاب کنیم تا میانگین پاسخ فرآیند مطلوب تر شود.
  • فرآیند تحت بررسی را استوارسازی کنند.
  • یعنی پاسخ فرآیند را در مقابل تغییرات غیر قابل کنترل، بی تفاوت کنند.

 

 

منابع دوره :

1.    Mark J. Anderson, Patrick J. Whitcomb, 2000, “DOE Simplified”, Practical Tools for Effective Experimentation, 2nd Edition, Productivity Press, New York.

2.    Douglas, C., Montgomery, 1991, “Design and Analysis of Experiment”, John Wiley & Sons.

3.    Garcia, Dias, Alberto, 1995, “Principles of experimental design and analysis”, London Chapman and Hall.

4.    Antony, J., 2003, “Design of Experiment for engineers and scientists”, Elsevier Science & Technology Books.

5.    Ranjit, K. Roy, 1990, “A primer on the Taguchi method”, Dearborn, Mich: Society of Manufacturing Engineers.

6.    Andeson, M. J., Whitcomb P. J., 2006, “RSM Simplified: Optimizing Processes Using Response Surface Methods for Design of Experiments”.

7- شمسی، م؛ 1393،" فرآوري سرباره های مس منطقه بردسکن"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده فني، دانشگاه تهران.

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"