صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   تقویم دوره ها در پاییز 1395

تقویم خانه مهندسی معدن تهران در پاییز  1395

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث

رزرو آنلاین

GIS_03

دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار ArcGIS

20 ساعت

27 و 28 و 29 مهر

مهندس شیرمرد

مباحث

GS_03

دوره پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20  ساعت

12و 13 و 14 آبان ماه

مهندس شیرمرد

مباحث 

DM_03

دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

20 ساعت

26 و 27 و 28 آبان ماه

مهندس صفی خانی

مباحث 

EI_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

3 و 4 و 5 آذر ماه

دکتر فرح بخش

مباحث 

FC_03

دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار FLAC3D

20 ساعت

3 و 4 و 5 آذر ماه

مهندس جنگی

مباحث 

GIS_03

دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار ArcGIS

20 ساعت

17 و 18 و 19 آذر ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

GS_03

دوره پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20  ساعت

17 و 18 و 19 آذر ماه

مهندس شیرمرد

مباحث 

DM_03

دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

20 ساعت

25 الی 27 آذر ماه

مهندس صفی خانی

مباحث 

EI_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

25 الی 27 آذر ماه

دکتر فرح بخش

مباحث 

FC_03

دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار FLAC3D

20 ساعت

25 الی 27 آذر ماه

مهندس جنگی

مباحث 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"