صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   تقویم دوره ها در زمستان 1395

تقویم خانه مهندسی معدن تهران در زمستان 1395

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث

رزرو آنلاین

GIS_03

دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار ArcGIS

20 ساعت

15و 16 و 17 دی ماه

مهندس  شیرمرد

مباحث

GS_03

دوره پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20  ساعت

22 و 23 و 24  دی ماه

مهندس شیرمرد

مباحث 

DM_03

دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

20 ساعت

29 و 30 دی ماه

و

 1 بهمن ماه

مهندس صفی خانی

مباحث 

EI_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

6 و 7 و 8 بهمن ماه

دکتر فرح بخش

مباحث 

FC_03

دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار FLAC3D

20 ساعت

13 و 14 و 15 بهمن ماه

مهندس جنگی

مباحث 

GIS_03

دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار ArcGIS

20 ساعت

20 و 21 و 22 بهمن ماه

 

مهندس شیرمرد

مباحث

GS_03

دوره پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20  ساعت

27 و 28 و 29 بهمن ماه

مهندس شیرمرد

مباحث 

DM_03

دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

20 ساعت

4 و 5 و 6 اسفند ماه

مهندس صفی خانی

مباحث 

GIS_03

دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار ArcGIS

20 ساعت

4 و 5 و 6 اسفند ماه

مهندس شیرمرد

مباحث 

EI_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

11 و 12 و 13 اسفند ماه

دکتر فرح بخش

مباحث 

GS_03

دوره پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

11 و 12 و 13 اسفند ماه

مهندس شیرمرد

مباحث 

FC_03

دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار FLAC3D

20 ساعت

18 و 19 و 20 اسفند ماه

مهندس جنگی

مباحث 

DM_03

دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

20 ساعت

18 و 19 و 20 اسفند ماه

مهندس صفی خانی

مباحث 

 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"