صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   تقویم دوره ها در بهار و تابستان 1395

تقویم خانه مهندسی معدن تهران در بهار و تابستان سال 1395

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث

رزرو آنلاین

GIS_03

دوره آموزش نرم افزار ArcGIS برای تمامی رشته ها

10 ساعت

9 و 10 اردیبهشت

مهندس شیرمرد

مباحث

DX_03

دوره تخصصی نرم افزار

 7 Design_Expert

10 ساعت

9 و 10 اردیبهشت

دکتر شمسی

مباحث

EI_01

دوره آشنایی با اصول دورسنجی و آموزش مقدماتی نرم افزار ENVI

10 ساعت

9 و 10 اردیبهشت

دکتر فرح بخش

مباحث 

EI_02

دوره پیشرفته پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

10 ساعت

16 و 17 اردیبهشت ماه

دکتر فرح بخش

مباحثFC_01

دوره مقدماتی مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار FLAC3D

10 ساعت

16 و 17 اردیبهشت ماه

مهندس جنگی

مباحث 

DM_01

دوره مقدماتی  مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

10 ساعت

23 و 24  اردیبهشت ماه

مهندس صفی خانی

 و

مهندس ستوده

مباحث 

FC_02

دوره پیشرفته مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار FLAC3D

10 ساعت

23و 24  اردیبهشت ماه

مهندس جنگی

مباحث 

GS_03

دوره پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

10 ساعت

6 و 7 خرداد ماه

مهندس شیرمرد

مباحث 

DM_02

دوره پیشرفته  مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

10 ساعت

30 و 31  اردیبهشت ماه

مهندس صفی خانی

 و

مهندس ستوده

مباحث 

EX_01

دوره مقدماتی آموزش کاربردی نرم افزار Excel برای مهندسین معدن و زمین شناسی

10 ساعت

30 و 31  اردیبهشت ماه

مهندس صابری

مباحث 

RW_03

دوره جامع آموزش نرم افزار RockWork

10 ساعت

20 و 21  خرداد ماه

دکتر فرح بخش

مباحث 

MAT_01

دوره مقدماتی آموزش کاربردی نرم افزار Matlab برای مهندسین معدن و زمین شناسی

10 ساعت

27 و 28 خرداد ماه

دکتر فرح بخش

مباحث 

RD_01

دوره مقدماتی مدل سازی و تفسیر داده های IP,Rs و سونداژ با استفاده از نرم افزار Res2Dinv

10 ساعت

6 و 7 خرداد ماه

مهندس  قوامی

مباحث

 

GM_03

دوره پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار Geomatica

10 ساعت

6 و 7 خرداد ماه

دکتر فرح بخش

مباحث 

EX_02

دوره پیشرفته آموزش کاربردی نرم افزار Excel برای مهندسین معدن و زمین شناسی

10 ساعت

6 و 7 خرداد ماه

مهندس صابری

مباحث 

RD_02

دوره پیشرفته مدل سازی و تفسیر داده های IP,Rs و سونداژ با استفاده از نرم افزار Res2Dinv

10 ساعت

13 و 14 خرداد ماه

مهندس  قوامی

مباحث 

GIS_IMD

دوره برقراری و پیاده سازی GIS اطلاعات اکتشافی بر اساس استاندارهای ایمیدرو

10 ساعت

13 و 14 خرداد ماه

مهندس شیرمرد

مباحث 

MAT_02

دوره پیشرفته آموزش کاربردی نرم افزار Matlab برای مهندسین معدن و زمین شناسی

10 ساعت

13 و 14  اردیبهشت ماه

دکتر فرح بخش

مباحث 

GIS_03

دوره آموزش نرم افزار ArcGIS برای تمامی رشته ها

10 ساعت

3 و 4 تیر ماه

مهندس شیرمرد

مباحث 

DX_03

دوره تخصصی نرم افزار Design_Expert 7

10 ساعت

3 و 4 تیر ماه

دکتر شمسی

مباحث 

EI_01

دوره آشنایی با اصول دورسنجی و آموزش مقدماتی نرم افزار ENVI

10 ساعت

3 و 4 تیر ماه

دکتر فرح بخش

مباحث 

DM_01

دوره مقدماتی مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

10 ساعت

10  و 11 تیر ماه

مهندس صفی خانی

 و

 مهندس ستوده

مباحث 

EI_02

دوره پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

10 ساعت

10  و 11 تیر ماه

دکتر فرح بخش

مباحث 

FC_01

دوره مقدماتی مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار FLAC3D

10 ساعت

24 و 25 تیر ماه

مهندس جنگی

مباحث 

DM_02

دوره پیشرفته مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

10 ساعت

 17 و 18 تیر ماه

مهندس صفی خانی

 و

 مهندس ستوده

مباحث 

FC_01

دوره پیشرفته مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار FLAC3D

10 ساعت

31 تیر و 1 مرداد ماه

مهندس جنگی

مباحث 

GS_03

دوره پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

10 ساعت

17 و 18 تیر ماه

مهندس شیرمرد

مباحث 

EX_01

دوره مقدماتی آموزش کاربردی نرم افزار Excel برای مهندسین معدن و زمین شناسی

10 ساعت

24 و 25 تیر ماه

مهندس صابری

مباحث


 

MAT_03

دوره مقدماتی آموزش کاربردی نرم افزار Matlab برای مهندسین معدن و زمین شناسی

10 ساعت

24 و 25 تیر ماه

دکتر فرح بخش

مباحث

 

RW_03

دوره جامع آموزش نرم افزار RockWork

10 ساعت

24 و 25 تیر ماه

دکتر فرح بخش

مباحث 

RD_01

دوره مقدماتی مدل سازی و تفسیر داده های IP,Rs و سونداژ با استفاده از نرم افزار Res2Dinv

10 ساعت

31 تیر و 1 مرداد ماه

مهندس قوامی

مباحث 

GM_03

دوره پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار Geomatica

10 ساعت

31 تیر و 1 مرداد ماه

دکتر فرح بخش

مباحث


EX_02

دوره پیشرفته آموزش کاربردی نرم افزار Excel برای مهندسین معدن و زمین شناسی

10 ساعت

31 تیر و 1 مرداد ماه

مهندس صابری

مباحث 

RD_02

دوره پیشرفته مدل سازی و تفسیر داده های IP,Rs و سونداژ با استفاده از نرم افزار Res2Dinv

10 ساعت

 7 و 8 مرداد ماه

مهندس قوامی

مباحث 

GIS_IMD

دوره برقراری و پیاده سازی GIS اطلاعات اکتشافی بر اساس استاندارهای ایمیدرو

10 ساعت

14 و 15 مرداد ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

 

GIS_GLG

دوره تخصصی تهیه نقشه های زمین شناسی در نرم افزار ArcGIS

10 ساعت

21 و 22 مرداد ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

 

GIS_GPH

دوره تخصصی تهیه نقشه های ژئوفیزیک در نرم افزار ArcGIS

10 ساعت

28 و 29 مرداد ماه

مهندس شیرمرد

مباحث 

GIS_GCH

دوره تخصصی تهیه نقشه های ژئوشیمی در نرم افزار ArcGIS

10 ساعت

4 و 5 شهریور ماه

مهندس شیرمرد

مباحث 

GIS_MPM

دوره تخصصی وزن دهی و تلفیق داده ای اکتشافی در نرم افزار ArcGIS

10 ساعت

11 و 12 شهریور ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

 

VOX_03

دوره مدل سازی 3 بعدی داده های زمین شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی در نرم افزار Voxler

10 ساعت

18 و 19 شهریور ماه

مهندس شیرمرد

 و

 مهندس قوامی

مباحث 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"