صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   تقویم دوره ها در بهار و تابستان 1396

تقویم دوره های تخصصی و نرم افزاری خانه مهندسی معدن تهران در بهار و تابستان سال 1396

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث

رزرو آنلاین

GS_03

دوره جامع پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

31 فروردین و 1 اردیبهشت

مهندس شیرمرد

مباحث

EI_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

7 و 8 اردیبهشت

مهندس ابهری

مباحث

DM_03

دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

20 ساعت

14 و 15 اردیبهشت ماه

دکتر صفی خانی

مباحث

GIS_03

دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار ArcGIS

20 ساعت

مهندس شیرمرد

مباحث

FC_03

دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار FLAC3D

20 ساعت

21 و 22 اردیبهشت ماه

مهندس جنگی

مباحث

GS_03

دوره جامع پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

مهندس شیرمرد

مباحث

EI_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

28 و 29 اردیبهشت ماه

مهندس ابهری

مباحث

DM_03

دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

20 ساعت

4 و 5 خرداد ماه

مهندس صفی خانی

مباحث

FC_03

دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار FLAC3D

20 ساعت

11 و 12 خرداد ماه

مهندس جنگی

مباحث

GIS_03

دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار ArcGIS

20 ساعت

18 و 19خرداد ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

GS_03

دوره جامع پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

25 و 26 خرداد ماه

دکتر شیرمرد

مباحث

EI_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

1 و 2 تیر ماه

مهندس ابهری

مباحث

DM_03

دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

20 ساعت

8 و 9 تیر ماه

مهندس  صفی خانی

مباحث

FC_03

دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار FLAC3D

20 ساعت

15 و 16 تیر ماه

دکتر جنگی

مباحث

GIS_03

دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار ArcGIS

20 ساعت

22 و 23 تیر ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

GS_03

دوره جامع پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

29 و 30 تیر ماه

مهندس  شیرمرد

مباحث

EI_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

5 و 6 مرداد ماه

مهندس ابهری

مباحث

DM_03

دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

20 ساعت

12 و 13 مرداد ماه

مهندس صفی خانی

مباحث

FC_03

دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار FLAC3D

20 ساعت

19 و 20 مرداد ماه

مهندس جنگی

مباحث

GIS_03

دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار ArcGIS

20 ساعت

26 و 27 مرداد ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

GS_03

دوره جامع پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

2 و 3 شهریور ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

DM_03

دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

20 ساعت

مهندس صفی خانی

مباحث

FC_03

دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار FLAC3D

20 ساعت

9 و 10 شهریور ماه

مهندس جنگی

مباحث

GIS_03

دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار ArcGIS

20 ساعت

مهندس شیرمرد

مباحث

EI_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

16 و 17 شهریور ماه

 مهندس ابهری

مباحث

DM_03

دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

20 ساعت

مهندس صفی خانی

مباحث

GS_03

دوره جامع پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

23 و 24 شهریور ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

FC_03

دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار FLAC3D

20 ساعت

مهندس جنگی

مباحث

EI_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

30 و 31 شهریور ماه

 مهندس ابهری

مباحث

DM_03

دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

20 ساعت

مهندس صفی خانی

مباحث

 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"