صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   تقویم دوره های زمستان 1396

تقویم دوره های نرم افزاری و تخصصی خانه مهندسی معدن ایران

تهران-با ظرفتیت کم و بالاترین کیفیت- زمستان 1396

کد دوره

دوره

مدت دوره

تاریخ برگزاری

استاد

سرفصل

ثبت نام

GS_03

دوره جامع پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

7 و 8 دی ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

EN_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

14 و 15 دی ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

GIS _03


دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار
 ArcGIS

20 ساعت

21 و 22 دی ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

DM_03


دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار
 DataMine

 

20 ساعت

28 و 29 دی ماه

مهندس صفی خانی

مباحث

FC_03


دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار
 FLAC3D

 

20 ساعت

5 و 6 بهمن ماه

مهندس جنگی

مباحث

GS_03

دوره جامع پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

12 و 13 بهمن ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

EN_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

19 و 20 بهمن ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

DM_03

دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

20 ساعت

26 و 27 بهمن ماه

مهندس صفی خانی

مباحث

GIS_03


دوره جامع تهیه و تلفیق نقشه های زمین شناسی، ژئوفیریک و ژئوشیمی با استفاده از نرم افزار
 ArcGIS

20 ساعت

3 و 4 اسفند ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

FC_03


دوره جامع مدل سازی رفتارهای خاک و سنگ در محدوده شکست با استفاده از نرم افزار
 FLAC3D

 

20 ساعت

10 و 11 اسفند ماه

مهندس جنگی

مباحث

GS_03

دوره جامع پردازش و تفسیر داده ای ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار GeoSoft

20 ساعت

17 و 18 اسفند ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

EN_03

دوره جامع پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

20 ساعت

24 و 25 اسفند ماه

مهندس شیرمرد

مباحث

DM_03

دوره جامع مدل سازی و تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار DataMine

20 ساعت

24 و 25 اسفند ماه

مهندس صفی خانی

مباحث

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"