صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   گرایش مکانیک سنگ

 

Geotechnical Risk in Rock Tunnels

خانه مهندسی معدن

 

By

A.Campose a matos


 

خانه مهندسی معدن


 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"