صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   مدل سازی و تخمین ذخیره

مشاوره تخصصی و انجام پروژه های مدل سازی سه بعدی زمین شناسی و تخمین ذخیره کانسارهای فلزی و غیرفلزی با استفاده از نرم افزار تخصصی DataMine  که شامل مراحل زیر می باشد.

  • بررسی های آماری
  • کامپوزیت سازی و بررسی مقادیر خارج از ردیف
  • بررسی روند احتمالی متغیرها
  • مدل سازی آنیزوتروپی
  • بررسی های واریوگرافی جهتی و غیر جهتی
  • تعیین پارامترهای تخمین
  • مدل سازی سه بعدی فضاهای تخمین، رویه توپوگرافی، گسل ها
  • بلوک بندی و تخمین ذخیره به روش های کریچینگ و عکس مجذور فاصله
  • اعتبار سنجی های آماری
  • طبقه بندی ذخایر

خانه مهندسی معدن

خانه مهندسی معدن

 

خانه مهندسی معدن

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"