صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   هیئت علمی دوره های نرم افزاری

 

اعضای هیئت علمی دوره های تخصصی و نرم افزاری گروه معدن و زمین شناسی خانه مهندسی معدن

  خانه مهندسی معدن

 

 

 

 

 مهندس شیرمرد

مدیر خانه مهندسی معدن

مدرس گروه GIS

 

کارشناسی ارشد اکتشاف معدن

 

 دانلود رزومه

 

مهندس مقصودی

عضو هیئت مدیره خانه معدن
مدرس دوره های پتروفیزیک

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 دانلود رزومه

 

مهندس جنگی

 مدرس دوره های نرم افزاریFLAC3D

کارشناسی ارشد مکانیک سنگ 

 

دانلود رزومه

 

 دکتر فرح بخش

مدرس دوره های نرم افزاری گروه

اکتشاف معدن

دکتری اکتشاف معدن

دانلود رزومه

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن

 

خانه مهندسی معدن

 

خانه مهندسی معدن

 

دکتر شمسی

مدرس دوره های نرم افزاری گروه فرآوری

دکتری فرآوری مواد معدنی


دانلود رزومه

 

 

مهندس صفی خانی

مدرس دوره های نرم افزاری DataMine اکتشافی

کارشناسی ارشد اکتشاف معدن

دانلود رزومه

 

 

مهندس قوامی


مدرس دوره های نرم افزاری ژئوفیزیک

 

کارشناسی ارشد اکتشاف معدن

 

دانلود رزومه

 

مهندس ستوده

مدرس دوره های نرم افزاری DataMine استخراجی

کارشناسی ارشد استخراج معدن

 دانلود رزومه

خانه مهندسی معدن

 

مهندس فدایی


مدرس دوره های زمین شناسی

کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

 دانلود رزومه

 

 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن ایران

" گامی بسوی اشتغال در صنعت معدن کشور"