صفحه اصلي
مهندسی معدن
آزمون های آزمايشی
دوره های خانه معدن
همکاری با نهاد ها
پروژه های معدنی
اخبار
کتابخانه معدن
نمایندگی ها
درباره ما
   هیئت علمی آزمون های آزمایشی

استاد حجت شیرمرد-  مدیر خانه مهندسی معدن

کارشناس ارشد مهندسی معدن (اکتشاف) از دانشکده فنی دانشگاه تهران  

رتبه 25 کنکور کارشناسی ارشد اکتشاف معدن در سال 91

رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه آزاد در سال 91

رتبه 31 کنکور دکتری اکتشاف معدن در سال 93

سرپرست مؤلفین آزمون های آزمایشی مجموعه مهندسی معدن

عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

ارائه کننده 4 مقاله ISI، کنفرانس داخلی و مجلات علمی-پژوهشی

دستیار آموزش، مدرس و مولف درس ژئوفیزیک در دانشگاه ها و موسسات آموزشی

انجام پروژه های ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه و چارجیبیلیتی و مغناطیس سنجی در 30 محدوده معدنی در کشور

مدرس نرم افزارهای GIS و ژئوفیزکی

دکتر شمسی- سرپرست گروه فرآوری خانه مهندسی معدن

دکتری مهندسی معدن (گرایش اکتشاف معدن) از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مهندسی معدن (گرایش اکتشاف معدن) از دانشگاه تهران

رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن گرایش فرآوری در سال 91

رتبه 6 رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف در سال 91

عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

ارائه کننده 13 مقاله ISI و مجله علمی پؤوهشی و کنفرانس های خارجی

سرپرست مؤلفین  گروه فرآوری آزمون های آزمایشی مجموعه مهندسی معدن

دستیار آموزش، مدرس و مولف دروس کانه آرائی و فرآوری در دانشگاه هاو موسسات آموزشی

دکتر احسان فرح بخش- سرپرست گروه اکتشاف خانه مهندسی معدن

دکتری مهندسی معدن (گرایش اکتشاف معدن) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد مهندسی معدن (گرایش اکتشاف معدن) از دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد اکتشاف معدن در سال 91

رتبه 19 کنکور دکتری مهندسی اکتشاف معدن در سال 93

دستیار آموزشی درس "دورسنجی"، مدرس: دکتر عباس بحرودی، پاییز 1392

ارائه کننده 23 مقاله ISI ، بین المللی و علمی پزوهشی

عضو انجمن علمی دانشجویان مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر (تاکنون- پاییز 1393)

عضو انجمن آموزش مهندسی ایران (تاکنون- پاییز 1392)

عضو انجمن علمی دانشجویان مهندسی معدن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران (1393-1391)

عضو انجمن علمی و صنعتی دانشجویان مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان (1390-1386)

 

استاد علیرضا جنگی- سرپرست گروه مکانیک سنگ خانه مهندسی معدن

کارشناس ارشد مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی از دانشگاه صنعتی شاهرود

کارشناس مهندسی معدن از دانشگاه تهران

سرپرست مؤلفین  گروه مکانیک سنگ آزمون های آزمایشی مجموعه مهندسی معدن

دستیار آموزش، مدرس و مولف درس مکانیک سنگ در دانشگاه ها و موسسات آموزشی

عضو بنیاد ملی نخبگان

برگزاری 8 کنفرانس، همایش و نمایشگاه، شرکن نشر آفرین آریا- تهران و شرکت گیومه تهران

مدرس نرم افزار FLAC3D در موسسات آموزشی و دانشگاه ها

استاد فرزاد ستوده- سرپرست گروه استخراج خانه مهندسی معدن

کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن از دانشگاه صنعتی شاهرود

کارشناس مهندسی استخراج معدن از دانشگاه تهران

مدرس نرم­افزارهای تخصصی طراحی معادن روباز و زمین آمار

عضو انجمن علمی دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

کمک­یار آموزشی دروس خدمات فنی در معادن، مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، دانشگاه صنعتی شاهرود

مدرس مراکز آموزش عالی تهران

استاد محمد صفی خانی- مشاور و مدرس همکار خانه مهندسی معدن

کارشناس ارشد مهندسی معدن (اکتشاف) از دانشکده فنی دانشگاه تهران  

رتبه 4 کنکور  کارشناسی ارشد اکتشاف معدن در سال 91

دستیار آموزشی درس "ارزیابی ذخیره"، مدرس: دکتر امید اصغری، پاییز 93

مدرس نرم افزار DataMine در موسسات و دانشگاه ها

تخمین ذخیره  10 معدن مهم کشور

ارائه کننده 3 مقاله ISI، کنفرانس داخلی و مجلات علمی- پژوهشی

استاد محمد جواد فدایی- سرپرست گروه زمین شناسی خانه مهندسی معدن

رتبه 1 رشته زمین شناسی اقتصادی در کنکور کارشناسی ارشد کل کشور سال 1393

رتبه 2 رشته ژئوشیمی در کنکور کارشناسی ارشد کل کشور سال 1393

رتبه 2 رشته پترولوژی در کنکور کارشناسی ارشد کل کشور سال 1393

رتبه 4 رشته زمین شناسی زیست محیطی در کنکور کارشناسی ارشد کل کشور سال 1393

رتبه 4 در کل گرایش های علوم زمین در کنکور کارشناسی ارشد کل کشور سال 1393

رتبه 1  از نظر معدل در مقطع کارشناسی ارشد میان تمام گروه ها و گروه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس با معدل کل: 18.79

عضو بنیاد ملی نخبگان و مشمول طرح های جوائز تحصیلی این بنیاد

تقدیر شده توسط ریاست وقت دانشگاه صنعتی ارومیه

تقدیر شده توسط ریاست محترم دانشگاه تربیت مدرس

کسب جایزه گرنت تحصیلی دانشگاه تربیت مدرس

تهیه نقشه زمین شناسی در بیش از 20 منطقه در کشور

استاد رضا محمدی- مشاور و مدرس همکار خانه مهندسی معدن

کارشناس ارشد مهندسی معدن (اکتشاف) از دانشکده فنی دانشگاه تهران  

رتبه 7 کنکور  کارشناسی ارشد اکتشاف معدن در سال 92

عضو بنیاد ملی نخبگان

استاد میرکو احمد فرج- مشاور و مدرس همکار خانه مهندسی معدن

کارشناس ارشد مهندسی معدن (اکتشاف) از دانشکده فنی دانشگاه تهران  

رتبه 2 کنکور  کارشناسی ارشد اکتشاف معدن در سال 92

مخترع و نخبه برتر در  بنیاد ملی نخبگان

استاد حسن سرفراز - مشاور و مدرس همکار خانه مهندسی معدن

کارشناس ارشد مهندسی معدن (مکانیک سنگ) از دانشکده فنی دانشگاه تهران  

رتبه 2 کنکور  کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ در سال 94

رتبه 7 کنکور  کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج در سال 94

استاد آرش نوذری - مشاور و مدرس همکار خانه مهندسی معدن

کارشناس ارشد مهندسی معدن (استخراج) از دانشکده فنی دانشگاه تهران  

رتبه 1 کنکور  کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج در سال 93

استاد سعید للگانی- مشاور و مدرس همکار خانه مهندسی معدن

کارشناس ارشد مهندسی معدن (مکانیک سنگ) از دانشکده فنی دانشگاه تهران  

رتبه 3 کنکور  کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ در سال 94

استاد رسول شیخملی- مشاور و مدرس همکار خانه مهندسی معدن

کارشناس ارشد مهندسی معدن (استخراج) از دانشکده فنی دانشگاه تهران  

رتبه 5 کنکور  کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج در سال 92

استاد محمد اعزازی- مشاور و مدرس همکار خانه مهندسی معدن

کارشناس ارشد مهندسی معدن (مکانیک سنگ) از دانشکده فنی دانشگاه تهران  

رتبه 4 کنکور  کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ در سال 92